privacybeleid

1. Algemene aanwijzingen m.b.t. de omgang met uw gegevens

Wij hechten veel waarde aan de zorgvuldige en consciëntieuze omgang met uw persoonsgegevens en de bescherming hiervan. In de volgende aanwijzingen vindt u meer informatie over de wijze waarop Nachweis-express, beheerd door de Nachweis-Express GmbH i.opr., Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg (hierna "Nachweis-Express" of "wij" genoemd) met uw gegevens omgaat. Het is voor ons vanzelfsprekend om met onze gebruikers samen te werken als het om het behartigen van hun privacy gaat. Hieronder staat uitvoerig beschreven welke informatie Nachweis-Express verzamelt, hoe deze worden gebruikt en hoe ze door de betreffende persoon kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. Voor zover niet anders geregeld, is het gebruik van alle persoonsgegevens die wij over onze gebruikers opslaan en gebruiken onderworpen aan dit privacybeleid.

2. Verantwoordelijke instantie

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen, worden door de Nachweis-Express GmbH i.opr., Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg, vertegenwoordigd door zijn bedrijfsleider Markus Bönig, verzameld, gebruikt en verwerkt. Wij hechten veel waarde aan de veiligheid en bescherming van alle persoonsgegevens en derhalve geldt voor ons de strikte naleving van alle bepalingen van de Duitse telemediawet (TMG) alsook van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG)

3. Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het adres van de verantwoordelijke persoon. Voeg bij correspondentie per post de vermelding "Functionaris voor gegevensbescherming" toe. Via e-mail bereikt u onze functionaris voor gegevensbescherming, Markus Bönig, onder het volgende e-mailadres: m.boenig@nachweis-express.de

4. Welke gegevens worden door Nachweis-Express verzameld en opgeslagen?

1. Elke toegang tot onze internetpresentatie op www.test-express en elke opvraging van een bestand op de website wordt gerapporteerd. De opslag is bestemd voor interne, systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Het volgende wordt gerapporteerd: naam van het opgevraagd bestand, datum en tijd van de opvraging, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over succesvolle opvraging, webbrowser en opvragend domein. Wij ontvangen en slaan ook bepaalde informatie op zoals het IP-adres, browser-type en de toegangstijd die de computer van de betreffende gebruiker automatisch verzendt. Deze informatie kan CliniGo in geanonimiseerde vorm opslaan; u helpt ons het navigatiegedrag van onze gebruikers te begrijpen. Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens zijn gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) AVG om de weergave van de website principieel mogelijk te maken. Daarenboven kunt u gebruikmaken van diverse diensten op de website, waarbij – uitsluitend met uw afzonderlijke toestemming - verdere persoonsgegevens en niet-persoonlijke gegevens worden verwerkt, waarnaar hieronder wordt verwezen.
2. Met uw registratie als gebruiker op de website www.nachweis-express.de worden de volgende gegevens van u opgeslagen. Uw voor- en achternaam, uw straatnaam, uw postcode alsook uw woonplaats. En bovendien uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer, uw geslacht alsook het nummer van uw legitimatiebewijs. Met de aanschaf van het rapport slaan wij bovendien het e-mailadres op dat u voor de betaling bij uw betaaldienst gebruikt.

5. Cookies

Nachweis-Express gebruikt geen cookies. Cookies zijn kleine bestanden (alfanumerieke identificatietekens) op uw computer die informatie kunnen opslaan die u met uw internetbezoek bekendmaakt. Zij worden door middel van de betreffende webbrowser omgezet naar de harde schijf van de computer. Cookies kunnen geen informatie vanuit een computersysteem verzenden. Zij helpen veeleer het terugkerende bezoek van een klant aan de website zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken.

6. Waarvoor gebruikt Nachweis-Express de verzamelde gegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen om u een veilige, effectieve en op u afgestemde service op onze website te kunnen bieden. De wissing van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als de kennis ervan voor het vervullen van het met de opslag beoogde doel niet meer noodzakelijk is of als de opslag ervan om overige wettelijke redenen niet (meer) toegestaan is.

7. Geeft Nachweis-Express de ontvangen gegevens door?

Nachweis-Express deelt uw gegevens niet met andere bedrijven (derden) ten behoeve van marketingdoeleinden. In de volgende gevallen kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven
• Als u een van onze producten koopt en u voor betaling met creditcard kiest, geven wij uw contactgegevens door aan onze betaaldienst. (Zie punt 9)
• Bescherming van de Nachweis-express website, andere gebruikers alsook overige derden: als het voor het ophelderen van een misbruik van de Nachweis-express-website bedoeld is of voor de gerechtelijke vervolging noodzakelijk is, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de instanties voor rechtshandhaving alsook evt. aan gedupeerde derden. Dit gebeurt echter alleen als Nachweis-Express concrete aanknopingspunten voor een onwettig resp. oneigenlijk gedrag heeft.
• Wettelijke plichten: Nachweis-Express is bovendien wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn instanties voor rechtshandhaving, instanties die overtredingen die met een boete worden bestraft afhandelen en de belastingdiensten. Voorts hebben bepaalde consumenten en bonden ter bescherming van de mededinging een wettelijke aanspraak op gegevenspublicatie.

8. Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
• U hebt recht van inzage betreffende de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die de verantwoordelijke verwerkt (art. 15 AVG),
• U hebt het recht op rectificatie van de op u betrekking hebbende gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn opgeslagen (art. 16 AVG),
• U hebt het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG),
• U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen (art. 18 AVG),
• U hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG),
• U hebt een recht van bezwaar tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens (art. 21 AVG),
• U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft (art. 22 AVG),
• U hebt het recht om bij een vermoedelijke schending van de wet op gegevensbescherming bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen (art. 77 AVG). Bevoegd is de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermoedelijke overtreding. Hierover of in geval van vragen over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Nachweis-Express kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantendienst: E-mailadres: info@Nachweis-Express.de, tel.: +49 40-53798-1562, faxnummer: +49 40 - 53798 1569.

9. Integratie Novalnet / full-payment serviceprovider

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de Novalnet AG geïntegreerd. De Novalnet AG is een full-payment serviceprovider die o.a. belast is met de afhandeling van de betaling. Kiest de betreffende persoon tijdens het bestelproces in de webshop een betaalwijze, dan worden geautomatiseerde gegevens van de betreffende persoon doorgegeven aan de Novalnet AG. Met het kiezen van een betaaloptie gaat de betreffende persoon hierbij, voor het afhandelen van de betaling, akkoord met de overdracht van persoonsgegevens. Bij de aan Novalnet doorgegeven persoonsgegevens betreft het doorgaans de voornaam, achternaam, het adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en evt. de geboortedatum, het telefoonnummer, mobiele-telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een betaling. Voor de afhandeling van de koopovereenkomst zijn bovendien die persoonsgegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling. In het bijzonder kan er sprake zijn van wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, gegevens inzake goederen en diensten, prijzen. De overdracht van de gegevens beoogt in het bijzonder de identiteitsverificatie, de betalingsadministratie en fraudepreventie. Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking zal persoonsgegevens in het bijzonder dan aan Novalnet AG doorgeven als er sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de overdracht. De tussen de Novalnet AG en de voor de verwerking verantwoordelijke persoon uitgewisselde persoonsgegevens worden evt. door de Novalnet AG doorgegeven aan kredietregistratiebureaus. Deze overdracht beoogt identiteitscontrole en verificatie van kredietwaardigheid. De Novalnet AG geeft de persoonsgegevens ook door aan dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit voor de naleving van de contractuele verplichtingen noodzakelijk is of de gegevens moeten worden verwerkt. De betrokkene heeft de mogelijkheid de toestemming inzake de omgang met persoonsgegevens te allen tijde jegens Novalnet AG in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die dwingend voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

Sluiten X

De URL van de website is naar het klembord gekopieerd

Voeg deze nu gemakkelijk direct toe aan je sociale-media-kanalen

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter