Gebruiksvoorwaarden

Preambule

De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten die de https://www.liberation-express.nl/ (hierna „Liberation-Express“) aanbiedt.

1. Voorwerp van de overeenkomst

Liberation-Express is een telemedisch platform dat een gebruiker in staat stelt om een deskundige stellingname conform punt 80 van de (Verordening inzake de vergoedingen voor artsen) door een van de samenwerkende artsen van Liberation-Express op te vragen. Het rapport is bedoeld om, naar goeddunken van de arts, te beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van een ongeschiktheid inzake vaccinatie op grond van een allergie voor afzonderlijke of alle bestanddelen van Covid-19-vaccins. Kan een allergie niet met zekerheid worden uitgesloten, dan kan de arts een voorlopig vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat voor maximaal 6 maanden opstellen en tegelijkertijd een vakkundige verificatie bij een allergoloog aanbevelen. Het opstellen van het rapport wordt volgens de geldige Verordening inzake de vergoedingen voor artsen met de enkele waarde van 20,00 euro afgerekend.

2. Contractsluiting

1.Het sluiten van een contract voor de bemiddeling bij het opstellen van een rapport door een van de partner-artsen van Liberation-Express geschiedt uitsluitend tussen de Clinigo GmbH en de gebruiker doordat laatstgenoemde zich op de door de Clinigo GmbH geëxploiteerde website www.Liberation-express.nl registreert.
2. De overeenkomst inzake het opstellen van een rapport wordt uitsluitend gesloten tussen de gebruiker en de door Liberation-Express aangewezen arts. Doordat de gebruiker via het platform Liberation-Express gegevens over leeftijd, geslacht alsook identiteit vastlegt, beschikt de arts over alle informatie die nodig is voor het opstellen van het rapport.
3. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de door de gebruiker vastgelegde gegevens worden opgeslagen en verwerkt en aan de samenwerkende artsen van Liberation-Express worden doorgegeven.
4. De gebruiker vrijwaart de arts die het rapport opstelt daarentegen van diens medisch beroepsgeheim doordat het rapport via Liberation-Express aan de gebruiker mag worden doorgegeven en mag worden opgeslagen.
5. De gebruiker is verplicht om waarheidsgetrouwe informatie over zijn identiteit te verstrekken en zichzelf door middel van het nummer van zijn legitimatiebewijs, zijn postadres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer te legitimeren.
6. Een verdere legitimatie wordt door het betalingsproces bereikt, omdat uitsluitend een betaling via de eigen betaalrekening of via een creditcard mogelijk is en hiermee te allen tijde de daadwerkelijke identiteit van de gebruiker zou kunnen worden vastgesteld.
7. Het opgestelde rapport resp. het vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de gebruiker zelf.

3. Herroepingsrecht en inlichting

1. Gebruikers hebben niet het recht om de met de Liberation-Express alsook met de arts gesloten overeenkomst in te trekken.
2. Bij het door een arts opgestelde, individuele rapport betreft het een op de persoonlijke omstandigheden van de consument afgestemde dienstverlening die niet op een andere wijze kan worden gebruikt.

4. Betaling

1. De gebruiker betaalt voor het opstellen van het rapport volgens de geldige Verordening inzake de vergoedingen voor artsen (Duitsland: GOÄ) conform punt 80 eenmalig 20,00 euro inclusief btw.
2. De betaling vindt plaats via de betaaldienst Mollie. Om deze reden dient de gebruiker het e-mailadres aan te geven en afhankelijk van de gekozen betaalmethode ook zijn creditcardgegevens of betaalrekening. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

5. Aansprakelijkheid aanbieder

1. Liberation-Express aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwantiteit of kwaliteit van de diensten die door artsen worden geleverd alsook voor de door de gebruiker zelf verstrekte gegevens.
2. Liberation-Express staat in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid in het geval van opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen borg voor schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven.
3. In overige gevallen is Liberation-Express - tenzij anders bepaald bij punt 4 - alleen aansprakelijk bij schending van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming de juiste uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de inachtneming waarvan de gebruikers zich regelmatig kunnen beroepen (zogenaamde kardinale verplichting), en wel beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typische schade. In alle overige gevallen is onze aansprakelijkheid behoudens de regeling onder punt 4 uitgesloten.
4. De aansprakelijkheid van Liberation-Express voor schade uit de schending van leven, lichaam of gezondheid en conform de Wet Productaansprakelijkheid blijft van de voornoemde restricties en uitzonderingen betreffende de aansprakelijkheid onaangetast.
5. Voornoemde restricties gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van Liberation-Express als er rechtstreeks tegen hen claims worden ingediend.

6. Taal van de overeenkomst, opslag contractuele tekst

1. German shall be the exclusive contract language. 1. Als taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits beschikbaar.
2. Vóór het sluiten van de gebruiksovereenkomst kunnen de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid via de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. De tekst van de overeenkomst wordt onzerzijds niet opgeslagen.

7. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

1. Liberation-Express streeft ernaar de aangeboden diensten en producten continu verder te ontwikkelen, te verbeteren en deze aan de technische vooruitgang aan te passen om de klanten innovatieve dienstverleningen te kunnen aanbieden. Om aan de daaruit voortvloeiende nieuwe organisatorische en processuele eisen te kunnen voldoen om eventuele wijzigingen in de rechten en plichten van de contractanten dienovereenkomstig in kaart te brengen en deze aan de actuele juridische ontwikkeling en wettelijke situatie aan te passen, kan Liberation-Express minder belangrijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in een voor de geteste redelijk kader wijzigen, voor zover deze wijziging niet leidt tot een verandering van de algehele structuur van de overeenkomst.

8. Gegevensbescherming

1.De aanbieder neemt de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht. De bepalingen inzake gegevensbescherming van de aanbieder zijn te vinden op www.Liberation-express/datenschutz.php.

9. Slotbepalingen

1. De partijen zijn het erover eens dat wijzigingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden in schriftelijke vorm dienen te gebeuren en er geen mondelinge nevenrestricties worden getroffen.
2. Mochten enkele bepalingen van deze contractuele voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de doeltreffendheid van deze contractuele voorwaarden voor het overige onaangetast. De ongeldige bepaling dient vervolgens door een regeling te worden vervangen die het dichtst bij de economische doelstelling van de partijen ligt. Hetzelfde geldt als deze contractuele voorwaarden lacunes bevatten.
3. Van kracht is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting het Weens Koopverdrag. Als de gebruiker consument is en op het moment van het boeken van een afspraak zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft, wordt de toepassing van de verplichte wetgeving van dat land niet beïnvloed door de rechtskeuze in lid 1.
4. Als de contractant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen de gebruiker en de aanbieder Hamburg


Stand 21.12.2021
Sluiten X

De URL van de website is naar het klembord gekopieerd

Voeg deze nu gemakkelijk direct toe aan je sociale-media-kanalen

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter